Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων

 

Αναλαμβάνουμε την Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων σε επίπεδο λογισμικού και υλικού που περιλαμβάνει:

Τεχνικό έλεγχο καλής λειτουργίας του δικτύου και προληπτική συντήρηση

Πραγματοποιούμε προγραμματισμένους ελέγχους των server, υπολογιστών και του υπόλοιπου δικτυακού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου σας, ενώ παράλληλα προλαμβάνουμε προβλήματα, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αποκατάστασης τους.

Ασφάλεια και παραμετροποίηση δικτύου

Εγκαθιστούμε, παραμετροποιούμε και συντηρούμε ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας (firewall) διασφαλίζοντας το δίκτυο και τα δεδομένα σας.

Επισκευή, αντικατάσταση ή αναβάθμιση εξυπηρετητών (servers), σταθμών εργασίας και λοιπού δικτυακού εξοπλισμού

Εντοπίζουμε και επισκευάζουμε βλάβες σε όλο τον δικτυακό εξοπλισμό σας (router, server, switch, τερματικούς υπολογιστές κ.α.). Παράλληλα πραγματοποιούμε αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού, όταν αυτό είναι εφικτό, ενώ αντικαθιστούμε τον τυχόν προβληματικό εξοπλισμό, όταν δεν είναι εφικτή η επισκευή του, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του δικτύου σας.

Η Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων πραγματοποιείται με 2 τρόπους:

  • On-site (τεχνικός έρχεται στον χώρο σας και πραγματοποιεί επιτόπου τις εργασίες)
  • Remote (με χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης σύνδεσης)
  • By phone (με τηλεφωνική επικοινωνία παρέχοντας οδηγίες)